Zapytanie w sprawie sali gimnastycznej

Działając na podstawie art. 24 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym kieruję za Pani pośrednictwem zapytanie do Wójt Gminy w sprawie kosztów utrzymania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyrach. W uchwalonym przez Radę Gminy Wyry budżecie na rok 2021 nie uwzględniono wydatków bieżących wynikających z utrzymania sali gimnastycznej po dokonaniu jej odbioru we wrześniu 2021 roku. W związku z powyższym uprzejmie proszę
o odpowiedź na następujące pytania:

Czy oszacowano już koszty utrzymania sali gimnastycznej w roku 2021?

Czy umowa dotacyjna z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie budowy sali z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dopuszcza prowadzenie działalności komercyjnej w tym miejscu?

Jeśli tak to, czy Gmina Wyry przewiduje optymalizację kosztów utrzymania sali gimnastycznej poprzez jej wynajem w godzinach pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć lekcyjnych? Komu powierzy się zarządzanie salą gimnastyczną?

Scroll to top