Interpelacja w sprawie gminnego programu na rzecz ograniczania niskiej emisji

Rządowy program pod nazwą „Czyste powietrze” realizowany przez Ministerstwo Środowiska jest niedostosowany do uwarunkowań Gminy Wyry. Jednym z jego głównych wad jest zakaz wymiany źródła ciepła z węglowego na węglowy wyższej klasy w przypadku, gdy gospodarstwo domowe posiada przyłącze gazowe. W ten sposób, tylko nieliczni mieszkańcy Gminy Wyry, którą skutecznie zgazyfikowano w latach 90-tych XX wieku, mogą sobie pozwolić na skorzystanie
z programu. Inwestycja związana z instalacją ogrzewania gazowego w domach 30-, 40-, 50-letnich  pociąga bowiem za sobą konieczność gruntownej termomodernizacji. Jej całkowity koszt przewyższa budżety domowe wielu gostyńskich i wyrskich rodzin. Inną wadą rządowego programu jest brak możliwości dzielenia inwestycji, gdyż jedno gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden wniosek.

Niestety stało się regułą, że programy pisane w Warszawie nie są w stanie rozwiązać lokalnych problemów. W ślad za deklaracjami Pani Wójt, jakie padły na II sesji Rady Gminy Wyry w dniu 28 grudnia 2018 roku, że planowane jest stworzenie osobnego, gminnego programu na rzecz walki z niską emisji, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

W jakiej perspektywie czasowej możliwe jest zaprojektowanie i wdrożenie gminnego odpowiednika programu „Czyste powietrze”?
Czy Gmina Wyry zwracała się do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie takiej zmiany kwalifikowalności wydatków, aby zakup kotła na węgiel nowej generacji był refundowany, nawet w przypadku posiadania przyłącza gazowego?

 

interpelacja-2019-01-14

interpelacja-2019-01-14-odpowiedź

Scroll to top