Azbest - hala Prosper

Interpelacja w sprawie bomby biologicznej przy ul. Wróbla

Mieszkańcy ulicy Wróbla i ulicy Brzoskwiniowej z niepokojem spoglądają w kierunku niszczejącej dawnej hali produkcyjnej przedsiębiorstwa „Prosper”. Od ponad 20 lat na terenie nieruchomości nie prowadzi się działalności gospodarczej. Budynek ulega podstępującej degradacji i stanowi jedną z większych, jeśli nie największą, bomb biologicznych w Gminie Wyry. Jego dach
o powierzchni ok. 924 m2 w całości pokryty jest eternitem zawierającym rakotwórczy azbest.
W ciągu ostatnich lat coraz wyraźniej widać postępującą erozję pokrycia dachowego. Uszkodzenia mechaniczne i silny wiatr powodują uwalnianie włókien azbestowych i ich roznoszenie poza teren nieruchomości na obszar zabudowy jednorodzinnej.

Uprzejmie proszę o udzielenie informacji w zakresie możliwości zaangażowania Gminy Wyry utylizację płyt azbestowych z ww. nieruchomości.

  • Czy Gmina Wyry monitoruje problem obecności azbestu przy ul. Wróbla 14?
  • Czy Gmina Wyry jest w kontakcie z właścicielem lub czy informowała go o konieczności usunięcia pokrycia dachowego oraz warunkach dofinansowania takiego zadania?
  • Czy Gmina Wyry może podjąć działania na rzecz likwidacji ww. bomby biologicznej, jeśli właściciel zaniechał tego obowiązku?

Obecnie obowiązujące stawki dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest
w wysokości od 500 zł do 2 000 zł zostały ustalone prawie 10 lat temu na mocy Uchwały
nr VII/66/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów
z tytułu opłat i kar. Wydaje się, że powinny być one urealnione do aktualnych kosztów realizacji usług związanych z demontażem, transportem czy składowaniem odpadów azbestowych.
W związku z powyższym jednocześnie wnoszę o rozważenie zmiany przedmiotowej uchwały
w celu ostatecznego zlikwidowania problemu azbestu z terenu naszej Gminy.

Scroll to top