Zbiornik na Gostynce

Zbiornik na Gostynce

Na październikowej sesji Rada Gminy Wyry gościła przedstawicieli Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach. Omówiono temat kolejnej inwestycji celu publicznego, którą organy administracji państwowej planują zrealizować na terenie Gminy Wyry (miejscowości Gostyń).

Chodzi o budowę na rzece Gostynce mokrego zbiornika (polderu) o powierzchni 400 ha. Zadanie zostało wpisane do Programu działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa. Dokument opracowany na zlecenie Wód Polskich przez firmę  Sweco Polska sp. z o.o.

Do 9.04.2021 roku trwały konsultacje społeczne Programu. Za pośrednictwem Urzędu Gminy Wyry złożyłem swoje uwagi w zakresie problemu podwyższonego poziomu wód gruntowych, co negatywnie będzie wpływać na budynki podpiwniczone w pobliżu zbiornika.

Wody Polskie zmieniają reguły w trakcie gry

Podczas spotkania przedstawiciele Wód Polskich zaprezentowali jednak zupełnie inne założenia niż te, które poddano konsultacjom społecznym. Przede wszystkim zaczęli forsować ideę budowy zbiornika wielozadaniowego (mokrego), a nie suchego (polderu) jak wstępnie projektowano.

Podczas sesji zapytałem, dlaczego zmieniono reguły w trakcie gry. Przedstawiciele PGW Wody Polskie nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Zwrócili jednak uwagę, że przeprowadzone zostaną kolejne konsultacje w zakresie zbiornika wodnego. Nie podano jednak terminu.

Autorzy Programu wskazali, że zbiornik pozwoli zredukować możliwość wystąpienia lokalnych podtopień, które są częstym zjawiskiem w Gminie Wyry. Zapytałem, więc ile takich podtopień zarejestrowano w naszej gminie? Odpowiedzi nie otrzymałem.

Faktem jest, że zbiornik mokry na stałe podniesie poziom wód gruntowych. Zapytałem więc, czy PGW Wody Polskie zabezpieczą środki finansowe na wypłatę rekompensat w związku z zalewaniem piwnicy i niszczeniem fundamentów budynków dla właścicieli domów w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika? Dlaczego w analizie kosztów i korzyści nie przewidziano wariantów przesunięcia lokalizacji zbiornika bardziej na wschód, by uniknąć wywłaszczania mieszkańców?

Podtopień w Gostyni jednak nie było. Wody Polskie przyznały się do manipulacji

Jako że podczas październikowej Sesji nie otrzymałem odpowiedzi na większość pytań, skierowałem wniosek o dostęp do informacji publicznej. W odpowiedzi PGW Wody Polskie uzasadniają budowę mokrego zbiornika tym, że Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zgodził się przenieść schron bojowy w obszarze projektowanego zbiornika.

PGW Wody Polskie przyznały się także manipulacji. W odpowiedzi na pytanie, jakie pojawiło się na etapie konsultacji, zwrócono uwagę, że budowa zbiornika prowadzić będzie do uporządkowania gospodarki wodnej w jego sąsiedztwie, stąd zostanie znacząco zredukowana także możliwość wystąpienia lokalnych podtopień, które są częstym zjawiskiem w gminie Wyry.

Odpowiedzi na mój wniosek PGW Wody Polskie podało, że w ciągu ostatnich paru lat nie zaobserwowano większych podtopień na terenie gminy.

Pełna odpowiedź w sprawie zbiornika na rzece Gostynce znajduje się poniżej.

Odpowiedź

Scroll to top