Wójt Gminy Wyry udzielono absolutorium

W czwartek, 27 czerwca odbyła się Sesja Radny Gminy Wyry. Na mocy znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym Pani Wójt przedstawiła po raz pierwszy raport o stanie Gminy. Wójtowi udzielono wotum zaufania. Złożyłem również interpelację.

Rada Gminy Wyry udzieliła Wójt Gminy Wyry – Barbarze Prasoł absolutorium z wykonania budżetu za 2018r. W głosowaniu 12 radnych było „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 1 radny był nieobecny. Wójt Gminy przedstawiła również po raz pierwszy raport o stanie Gminy, który został przyjęty, udzielono też wotum zaufania – 12 głosami „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”, 1 radny był nieobecny.

Biorąc udział w dyskusji nad absolutorium i raportem o stanie Gminy odniosłem się do Planu Odnowy Miejscowości Wyry przewidzianego do realizacji na lata 2016-2022. Konfrontując jego postanowienia z podejmowanymi przez Gminę działaniami można zaobserwować, że Urząd Gminy w miarę skutecznie go realizuje, choć, jak zaznaczyłem, tempo prac mogło być większe. . Był to dla mnie wystarczający argument, aby w obu głosowaniach przychylić się do głosu większości.

W związku z przyjęciem przez rząd centralny projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym i zwolnieniu z PIT osób do 26 roku życia złożyłem interpelację. Poprosiłem o wyliczeniu skutków finansowych tej zmiany dla budżetu Gminy Wyry.

8. Sesja Rady Gminy Wyry – nagranie

Scroll to top