Interpelacja (transport publiczny)

W sprawie usprawnienia transportu publicznego w Gminie Wyry.

INTERPELACJA

Działając na podstawie art. 24 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) oraz § 34 Statutu Gminy Wyry kieruję do Pani Wójt za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Gminy Wyry interpelację w sprawie usprawnienia transportu publicznego organizowanego na terenie Gminy Wyry w kontekście przejęcia przez Zarząd Transportu Metropolitalnego zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym kluczową sprawą samorządu gminnego jest zaspokajane zbiorowych potrzeb w zakresie transportu zbiorowego. Od kilkunastu lat Gmina Wyry realizację tego zadania powierza Miejskiemu Zarządowi Komunikacji w Tychach.
W związku z utworzeniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz w ślad za uchwałą nr V/2/2018 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 roku funkcje MZK Tychy od przyszłego roku przejmie Zarząd Transportu Metropolitalnego, jednostka budżetowa Metropolii. Wydaje się to dogodnym momentem na zaproponowanie przez Gminę Wyry zmian w zakresie linii komunikacyjnych oraz rozkładu jazdy autobusów.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:


Czy Urząd Gminy Wyry podjął lub podejmie starania utworzenia bezpośredniego połączenia Gminy Wyry z siedzibą metropolii – Katowicami, np. poprzez przedłużenie linii 45?
Czy Urząd Gminy Wyry zaproponuje ZTM korektę rozkładu jazdy dotychczasowych linii autobusowych i/lub jego uzupełnienie o nowe kursy w godzinach uzgodnionych
z mieszkańcami, np. kursów ułatwiających przesiadkę pasażerom w Mikołowie, dojazd do szkół, czy nocnego kursu z piątku na sobotę lub soboty na niedzielę?

Czy Urząd Gminy Wyry podjął lub podejmie starania utworzenia bezpośredniego połączenia Gminy Wyry z siedzibą metropolii – Katowicami, np. poprzez przedłużenie linii 45?

Czy Urząd Gminy Wyry zaproponuje ZTM korektę rozkładu jazdy dotychczasowych linii autobusowych i/lub jego uzupełnienie o nowe kursy w godzinach uzgodnionych
z mieszkańcami, np. kursów ułatwiających przesiadkę pasażerom w Mikołowie, dojazd do szkół, czy nocnego kursu z piątku na sobotę lub soboty na niedzielę?

interpelacja-2018-11-22

interpelacja-2018-11-22-odpowiedź

Scroll to top